Rehabilitacja Domowa

rehabilitacja domowa
Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy są kierowani przez lekarza PÓZ i lekarzy specjalistów po przeprowadzonym badaniu. Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp. oraz:
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • rozpoznanie w języku polskim;
  • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację ( przy uszkodzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego obowiązuje określenie stopnia inwalidztwa według skali Rankina)
  • przy uszkodzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego obowiązuje określenie stopnia inwalidztwa według skali Rankina
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
  • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.