Rehabilitacja Domowa

rehabilitacja domowa
Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy są kierowani przez lekarza PÓZ i lekarzy specjalistów po przeprowadzonym badaniu. Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp. oraz:
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • rozpoznanie w języku polskim;
  • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację ( przy uszkodzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego obowiązuje określenie stopnia inwalidztwa według skali Rankina)
  • przy uszkodzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego obowiązuje określenie stopnia inwalidztwa według skali Rankina
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
  • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.