REHABILITACJA DODA CI SIŁ – WSPARCIE ZAGROŻONYCH GRUP ZAWODOWYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH DO PRACY

Rehabilitacja_doda_Ci_sil-Loga-1024x99

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 6. Regionalny rynek pracy.

Numer i nazwa Działania: Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających

do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Numer i nazwa Poddziałania: nie dotyczy

Numer naboru: RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18

Tytuł projektu: „Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy”

 

Projekt realizowany od 01.01.2020 do 31.12.2021

 

Konkurs obejmuje następujący typ projektu: Wdrożenie  programów  zdrowotnych  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiających powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
  2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
  3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
  4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
  5. w  uzasadnionych  przypadkach  zakup  sprzętu  (zgodnie  z  wytycznymi kwalifikowalności).

Więcej informacji o projekcie: http://rdcs-lubuskie.pl/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.